Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van W&B Products handelend onder de naam “JWB 3D Systems”

Inleiding

De navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor goederen (hierna "de Voorwaarden") zijn, onder uitdrukkelijke afwijzing van andersluidende (inkoop)voorwaarden van koper (hierna “Koper”), van toepassing op alle door W&B Products handelend onder de naam “JWB 3D Systems” (hierna: "Leverancier") met een Koper te sluiten overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van goederen, tenzij hiervan op grond van een schriftelijke overeenkomst door partijen wordt afgeweken. Koper en Leverancier tezamen te noemen “partijen”.

1 - Aanbieding en opdrachtbevestiging

1.1. Aanbiedingen van Leverancier voor de levering van goederen zijn gedurende dertig dagen geldig. Een overeenkomst komt eerst tot stand door een ondertekende opdrachtbevestiging van de Leverancier. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door deze opdrachtbevestiging. Koper is daarna niet langer gerechtigd deze te wijzigen of annuleren, tenzij Leverancier schriftelijk instemt met een dergelijke wijziging of annulering. Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Leverancier binden Leverancier uitsluitend voor zover zij door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

1.2. Afbeeldingen, catalogi, technische gegevens en computerprogramma's, die verstrekt worden door de Leverancier, blijven eigendom van de Leverancier en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen. De Koper is verantwoordelijk voor dat er niet zal worden gekopieerd en/of derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven zonder toestemming van de Leverancier.                Leverancier is niet verplicht detailtekeningen te verstrekken.

Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, die Leverancier verstrekt worden van de zijde van de Koper, blijven eigendom van de Leverancier. Deze zullen niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, indien de Koper zulks verzoekt.

1.3. De te leveren installaties worden ontworpen en gefabriceerd op basis van de op datum van opdracht toepasselijke Nederlandse normen en voorschriften. Tenzij in de aanbieding of overeenkomst anders vermeld, worden aanpassingen aan normen en voorschriften, welke gelden in de plaats van vestiging van de Koper door de Leverancier verricht voor rekening en risico van de Koper.

2 - Betalingsvoorwaarden

2.1. Leverancier aanbiedingen zijn gebaseerd op de volgende betalingsvoorwaarden tenzij in de aanbieding anders vermeld:
1/2 van de prijs bij datum opdracht

1/4 van de prijs bij datum melding levering gereed, 1/4 van de prijs 14 dagen na datum inbedrijfstelling, maar niet later dan 30 dagen na datum melding levering gereed.

2.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkingsmateriaal, tenzij anders wordt aangegeven. Invoer- en douaneheffingen, alle overige belastingen en vergoedingen en de kosten verband houdende met het uitvoeren van douaneformaliteiten zijn voor rekening van Koper.

2.3. Voor goederen ten aanzien waarvan Koper verlangt dat deze worden be- of verwerkt of worden geleverd buiten de normale werktijden, worden de alsdan geldende of overeengekomen extra vergoeding(en) in rekening gebracht.

2.4. Alle betalingen dienen voor het volledige bedrag te gebeuren en zonder enige aftrek of compensatie te worden overgemaakt op in de factuur genoemde bankrekening in valuta vermeld op de factuur.

2.5. De kosten verbonden aan de overmaking van de verschuldigde bedragen zijn voor rekening van Koper. Alle kosten, verbonden aan het stellen van betalingszekerheden, komen voor rekening van de Koper.

2.6. Indien is overeengekomen dat betalingen plaats zullen vinden tegen overlegging van transportdocumenten, zullen dergelijke betalingen ook verricht kunnen worden tegen overlegging van een bewijs van opslag, indien transport ten gevolge van oorzaken, welke zich buiten controle van de Leverancier voordoen, niet kan plaats vinden. De Koper dient hiertoe een regeling te treffen met zijn bank. Kosten van opslag zijn in dat geval voor rekening van Koper.

2.7. Bij overschrijding van de betalingstermijnen worden de verschuldigde bedragen verhoogd met het ten tijde van de overschrijding van kracht zijnde promesse disconto van De Nederlandsche Bank plus drie procent, welke verhoging berekend wordt over de termijn gedurende welke de Koper in gebreke is met de betaling(en).

2.8. Indien Koper met enige betaling in verzuim is, mag Leverancier de nakoming van zijn eigen verplichtingen opschorten totdat algehele voldoening plaatsvindt. Indien Koper meer dan dertig (30) dagen met betaling in verzuim is heeft Leverancier het recht om de overeenkomst middels een schriftelijke kennisgeving aan Koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen en schadeloos stelling van Koper te verlangen.

2.9. De eigendom van de goederen gaat eerst op Koper over nadat Leverancier betaling van het gehele verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

2.10. Koper zal op verzoek, als voorwaarde voor levering, zekerheid verschaffen voor alle bedragen die hij aan Leverancier verschuldigd                  is of zal worden.

3 - Leveringstermijn

3.1. De leveringstermijn vangt aan op de dag waarop de leverancier, nadat de Leverancier een opdrachtbevestiging heeft verzonden, de eerste aanbetaling heeft ontvangen overeenkomstig het gestelde in 3.1., voor de resterende bedragen eventueel de overeengekomen betalingszekerheden zijn gesteld en de Leverancier voor de aanvang en tijdens de uitvoering van het werk benodigde gegevens, inclusief de eventueel benodigde monstermaterialen, van Koper heeft ontvangen. Indien een vaste leverdatum is overeengekomen en Koper niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling of ter beschikking stelling van de benodigde gegevens voldoet verschuift de leverdatum overeenkomstig.

3.2. Indien de Leverancier door oorzaken, die zich buiten zijn controle voordoen, niet tijdig kan leveren zorgt de Leverancier ervoor, dat de goederen voor rekening en risico van de Koper vakkundig worden opgeslagen, onverminderd de verplichting tot tijdige betaling door de Koper van de eventuele nog verschuldigde betalingstermijnen.

3.3. Indien Koper schade lijdt ten gevolge van een aan de Leverancier toerekenbare overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, heeft Koper ter algehele en enige afdoening van de door Koper geleden schade, met ingang van drie weken na overschrijding van de leveringstermijn het recht op betaling van 0,1% van de totale prijs per daaropvolgende werkbare dag overschrijding tot een maximum van 5% van de totale prijs, met uitsluiting van enig ander recht op schadevergoeding wegens overschrijding. Dit recht op betaling vervalt indien Koper niet binnen 14 dagen na datum melding vertraging leveringstermijn, schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld van dit recht gebruik te willen maken.

4 - Levering / Eigendomsvoorbehoud

4.1. Levering vindt plaats "af fabriek", tenzij anders is overeengekomen. De condities van deze leveringswijzen worden bepaald   volgens Incoterms, zoals geldig ten tijde van de opdrachtbevestiging.

4.2. Indien, in afwijking van het bepaalde onder artikel 14, Nederlands Recht niet of slechts gedeeltelijk op de overeenkomst van toepassing zou zijn en het alsdan toepasselijke recht dit eigendomsvoorbehoud niet toelaat, geniet de Leverancier alle overige rechten, die de Leverancier zoveel mogelijk vergelijkbare rechten op de goederen verlenen. De Koper zal steeds alle medewerking inclusief ongehinderde toegang tot de geleverde installaties verlenen, teneinde de Leverancier in de gelegenheid te stellen deze rechten vast te leggen en uit te oefenen. De Koper zal, in ieder geval totdat de volledige betaling van de verschuldigde bedragen aan de Leverancier heeft plaats gevonden, het geleverde in goede staat van onderhoud houden en tevens adequaat verzekeren tegen nieuwwaarde. Op verzoek van de Leverancier dient een bewijs van verzekering te worden overlegd.

De Koper is niet gerechtigd de goederen te verpanden of op enige andere wijze tot zekerheid aan derden te stellen voordat volledige betaling van de verschuldigde bedragen aan de Leverancier heeft plaats gevonden.

4.3. Indien de Koper nalaat, na daartoe door de Leverancier in gebreke te zijn gesteld, het gehele, uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag te voldoen, is de Leverancier gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te nemen, en de overeenkomst te ontbinden onverminderd recht op schadevergoeding van de Leverancier.

5 - Overname en garantie

5.1. Indien de Leverancier montage- en/of inbedrijfstellingswerkzaamheden moet verrichten dan wel indien de Leverancier voor- en/of overnameproeven is overeengekomen stelt de Koper de Leverancier alle benodigde hulp en grondstoffen en materialen, in constante kwaliteit en kwantiteit, zonder kosten voor de Leverancier, ter beschikking en draagt Koper er zorg voor dat de fundatie voor de installatie vóór de datum van aanvang montagewerkzaamheden in alle opzichten voldoet aan de voorschriften van de Leverancier. Eventuele kosten verbonden aan het niet of niet tijdig voldoen aan deze verplichtingen zijn voor rekening van Koper.

Zodra de goederen op de overeengekomen wijze zijn geleverd en, voor zover overeengekomen, door de Leverancier in bedrijf zijn gesteld, de voorproeven en overnameproeven in hoofdzaak met goed gevolg zijn beëindigd, wordt de Koper geacht de goederen te hebben overgenomen, waarmee aansprakelijkheid van de Leverancier uit welke hoofde dan ook vervalt, met uitzondering van de in dit artikel opgenomen garantieverplichtingen. De goederen gelden tevens als overgenomen indien Koper niet binnen 3 maanden na het verzoek van de Leverancier daartoe de bovengenoemde grondstoffen en/of materialen ter beschikking heeft gesteld, de fundatie niet aan de voorschriften van de Leverancier voldoet of anderszins zijn verplichtingen niet is nagekomen, dan wel indien de goederen voor commerciële productie in gebruik worden genomen door de Koper. In geval van tekortkomingen, die het voorziene gebruik van de goederen niet of nauwelijks beïnvloeden, zullen de goederen ongeacht deze tekortkoming geacht worden te zijn geaccepteerd. De Leverancier zal deze tekortkomingen onder garantie ingevolge dit artikel zo spoedig mogelijk verhelpen.

5.2. De Koper zal de Leverancier in staat stellen om die verbeteringen en veranderingen aan te brengen welke de Leverancier nodig acht.

5.3. De Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de constructie en van de toegepaste materialen van alle door de Leverancier geleverde goederen conform de overeenkomst en gedurende de onder 5.4. genoemde termijn. Onder deze garantie vallende gebreken zullen door de Leverancier kosteloos hersteld worden (naar keuze door reparatie of vervanging van het gebrekkig onderdeel van de Leverancier). Deze garantie vangt aan op datum levering dan wel op datum beëindiging van de inbedrijfstellingswerkzaamheden, indien en voor zover deze werkzaamheden zijn overeengekomen.

Indien de Leverancier vanwege garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen /producten eigendom    van leverancier. Voor slijt- en verbruiksdelen wordt geen garantie gegeven.

5.4. Alle garantietermijnen eindigen 12 maanden na datum beëindiging van de inbedrijfstellingswerkzaamheden.

5.5. Gedurende de bovenvermelde garantieperiode zal de leverancier naar beste vermogen alle fouten in de software herstellen waarbij zodanige fouten worden gedefinieerd als reproduceerbare afwijkingen ten opzichte van de door Leverancier verstrekte specificaties van de software.            De Leverancier garandeert niet dat de software zonder onderbreking of gebreken zal functioneren, noch dat alle fouten zullen worden hersteld.        De leverancier kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van de Koper of van andere niet aan de Leverancier toe te rekenen oorzaken. Bovenstaande garantie geldt niet ten aanzien van computervirussen tenzij de Koper aantoont dat het virus reeds in de software aanwezig was op het moment van het ter beschikking stellen door de Leverancier van de betreffende software.

5.6. Vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst, die voor risico komen van de Koper, schorten de onder 5.4. genoemde termijn niet op.

5.7. De onderhavige garantie is niet van toepassing op gebreken die worden veroorzaakt door of verband houden met (1) materialen, onderdelen of ontwerpen die door of namens Koper ter beschikking worden gesteld; (2) nalatigheid of enig andere tekortkoming in het handelen of nalaten van Koper, diens werknemers, vertegenwoordigers of overige derden; (3) andere dan originele reserve- onderdelen welke door Koper geleverd zijn; of (4) een ondeugdelijke installatie van de goederen of wijzigingen die zonder schriftelijke toestemming van Leverancier worden uitgevoerd.

De garantie heeft met name geen betrekking op gebreken die worden veroorzaakt door of verband houden met normale slijtage of het gebruik, onderhoud, service of inwerkingstelling van de goederen in strijd met hetgeen daaromtrent door de Leverancier of diens toeleveranciers is gesteld in de handleidingen, instructies of specificaties. Garantie aanspraken dienen onverwijld na optreden van een gebrek en uiterlijk twee weken na datum afloop van de garantieperiode schriftelijk aan de Leverancier worden gemeld.

5.8. Op van derden betrokken onderdelen wordt door de Leverancier niet langer garantie gegeven dan die door zijn leveranciers wordt gegeven.

5.9. Deze garantie is de enige die ten aanzien van de goederen wordt gegeven en vervangt alle andere uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, met inbegrip van eventueel andere garanties c.q. aansprakelijkheden voor verborgen of overige gebreken en andere verbintenissen of aansprakelijkheden voortvloeiende uit overeenkomst of de wet. Na afloop van de garantietermijn is de Leverancier niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook.

6 - Aansprakelijkheid

6.1. De Leverancier is niet aansprakelijk voor:

a) vorderingen van derden wegens schending van hun octrooi, licentie, merken, modellen en andere rechten hoe ook genaamd in verband met door de Leverancier geleverde goederen, indien en voor zover Leverancier die rechten geschonden mochten hebben door gebruik te maken van gegevens, welke de Leverancier door of vanwege de Koper ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt;

b) indirecte en/of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, omzetverlies, productieverlies, winstderving, waardevermindering van of schade aan vermogensbestanddelen, verlies aan goodwill en/of reputatie, geleden door de Koper en/of derden als gevolg van het niet, niet juist of niet tijdig leveren en/of functioneren van de prestatie;

c) indien de leverancier in het kader van de overeenkomst computerapparatuur levert, is de Leverancier niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verloren gaan van elektronische gegevens en informatie.

d) enigerlei schade of lichamelijk letsel ontstaan door handelen of nalaten van Koper of door Koper ingeschakelde derden in strijd met bedrijfs-, onderhouds-, fundatie- en overige voorschriften van de leverancier en/of ingeval de goederen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming op enigerlei wijze zijn gewijzigd. Voor aanspraken met betrekking tot zulke schaden of lichamelijk letsel zal Koper de Leverancier volledig vrijwaren.

e) fouten of gebreken in welke zin ook, indien de Leverancier geen tegenprestatie heeft bedongen.

Indien de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, ontbonden wordt, en/of Koper aantoonbaar directe schade lijdt wegens toerekenbare tekortkoming van de Leverancier, zal de Leverancier de eventuele waarde van de vervangende prestatie vergoeden met een maximum van de waarde van het niet nagekomen deel van de overeenkomst.

6.2. Na aanvaarding en overname volgens artikel 6 is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de garantieverplichtingen genoemd in artikel 6.

7 - Ontbinding resp. nietigheid van de overeenkomst

7.1. Na een eventuele ontbinding of in geval van nietigheid van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, blijven deze Algemene Voorwaarden gelden voor zover zij zelfstandige betekenis hebben en/of voor zover zij bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van de ontbinding of nietigheid, zoals bijv. met name (maar niet beperkt tot) de bepalingen m.b.t. de levering, de boeteclausules, de aansprakelijkheid, de rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht.

8 - Software gebruiksrecht en eigendom

8.1. Indien de levering mede software omvat, dan verleent de Leverancier de Koper een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de software waaronder te verstaan computerprogramma's vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en daarbij behorende documentatie, met inbegrip van nieuwe versies, voor zover levering van nieuwere versies schriftelijk is overeengekomen.

8.2. De eigendom van- en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de software blijven te allen tijde bij de Leverancier of de toeleverancier die de Leverancier het recht hebben verleend de software aan de Koper ter beschikking te stellen. Eventuele aanduidingen van auteursrecht zullen niet door de Koper worden verwijderd. De Koper is ermee bekend dat de software vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de Leverancier of de toeleverancier bevat en zal ervoor zorgdragen dat de software geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt. Het staat de Leverancier vrij technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software.

8.3. Het is de Koper toegestaan voor beveiligingsdoeleinden maximaal twee kopieën van de software te maken welke dienen te worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.

8.4. Het is de Koper niet toegestaan de software te vervreemden, in zekerheid over te dragen, te wijzigen, aan derden in gebruik af te staan of ten behoeve van derden te gebruiken.

8.5. De broncode van de software wordt niet aan de Koper ter beschikking gesteld.

8.6. Het gebruiksrecht gaat in op de datum van installatie en eindigt op het moment dat de apparatuur wordt vervreemd of definitief buiten gebruik wordt gesteld.

9 - Overmacht

9.1. Overmacht dient te worden gedefinieerd in dit kader als een omstandigheid buiten de macht of redelijke controle van de betrokken partij, mits die omstandigheid niet reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had kunnen worden voorzien door die partij en de betreffende omstandigheid of de gevolgen daarvan niet redelijkerwijs had/hadden kunnen worden voorkomen.

9.2. De partij die de overeenkomst niet na kan komen en zich op Overmacht beroept, dient de wederpartij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de ontstane schade zoveel mogelijk te beperken, mits hij dergelijke maatregelen zonder onredelijke hoge

10 - Montage, inbedrijfstelling en service

10.1. Indien en voor zover door de Leverancier is overeengekomen de montage en/of inbedrijfstelling te verrichten, dan wel toezicht te houden op en/of assistentie te verlenen bij de montage en/of inbedrijfstelling dan wel servicewerkzaamheden te verrichten, zijn onze Algemene Voorwaarden voor het verrichten van Montage, Inbedrijfstelling- en / of Servicewerkzaamheden eveneens van toepassing.

11 - Onderdelen

11.1. De Algemene Voorwaarden van de Leverancier voor (reserve-)delen gelden voor de levering van reserve- en/of onderdelen.

11.2. Tenzij vooraf door de Leverancier met Koper specifiek anders overeengekomen houdt Leverancier voor niet-seriematige, specifieke-, unieke- (onder)delen geen voorraad aan.

11.3. De Leverancier is gerechtigd in plaats van de bij de Leverancier bestelde onderdelen andere onderdelen te leveren, vooropgesteld, dat deze onderdelen tenminste gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk bestelde onderdelen.

11.4. De montage van de onderdelen is niet in de prijs inbegrepen.

12 - Verpakkingsmaterialen

12.1. Alle verpakkingen en emballage worden niet teruggenomen.

13 - Geschillen

13.1. Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

14 - Toepasselijk recht

14.1. Op deze Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.